Vedtekter

Overordnede retningslinjer

 • Å gi barn mulighet til fysisk aktivitet,  opplevelse og mestring gjennom å prøve ut mange forskjellige aktiviteter
 • Å gi barn  sunne og gode matvaner
 • Å gi barn omsorg og trygghet gjennom klare rammer og konsekvenser

Åpningstider

 • Etter skoleslutt til kl 17.00, mandag til fredag
 • Det holdes stengt julaften, romjulen, nyttårsaften, påsken, hele juli, helligdager, inneklemte dager og 2 planleggingsdager i året

 • I skoleferier som ukene før skolestart i august, høstferien, vinterferien og ukene etter skoleslutt i juni - tilbys heldagstilbud fra kl. 0730 - 1700. Tilbudet avhenger av at det er minimum 6 påmeldte barn hver dag. 

Heldagstilbud

 • I skoleferier, som ukene før skolestart i august, høstferien, vinterferien og ukene etter skoleslutt i juni - tilbys heldagstilbud fra kl. 0730 - 1700
 • Barnet må være på plass innen kl 10.00
 • De som ikke er meldt på til svarfristen har ikke tilbud den uken
 • Kjøp av ekstra dag koster 195 kroner

Bemanning

 • Lillestrøm Idretts SFO drives som en forening med medlemsstyre. Verken medlemmer  eller andre har krav på foreningens formue eller eiendeler. 
 • Alle ansatte må være 20 år eller eldre
 • Alle ansatte må ha plettfri vandel  - vandelsattest MÅ fremvises
 • Ansatte må årlig gjennomføre Idrett Sfo sitt opplæringsprogram/kurs
 • Ansatte må være skikket og ønske å jobbe med barn
 • Som retningsgivende norm for bemanning skal det være 1 voksen pr. 15 barn
 • Barna hentes på skolen til faste tider ved skoleslutt og fraktes til Idretts SFO´s tilholdssted
 • Barna hentes innen kl. 17.00 på Idretts SFOs tilholdssted av foreldrene - hvis ikke annet er avtalt
 • Ved uorganisert utelek vil barna kunne være på et nærmere avtalt område, uten kontinuerlig voksentilsyn. Ved tilfeller der barn ikke overholder avtalen om sted å være, vil ordningen, i samråd med de foresatte, bli enige om en evt. konsekvens
 • Idretts SFO skal være organisert slik at den dekker foresattes behov for sikkert tilsyn og omsorg for sine barn i den tiden de oppholder seg der
 • Foreldrene må ta stilling til, og signere skriftlig,  at Idretts SFO både kan filme/ta foto og publisere dette på Internett
 • Barna vil få servert et måltid mat og frukt/grønnsaker hver dag
 • Daglig leder - i samarbeid med instruktørene, utarbeider aktivitetsplaner på ukesbasis. Det tas hensyn til vær der det er nødvendig og hensiktsmessig
 • Både Idretts SFO og idrettslag bruker Skedsmohallen på samme tidspunkt. Brukere må gjensidig ta hensyn til hverandre og bidra til at både idrettslaget og Idretts SFO kan drives best mulig
 • Idretts SFO disponerer en garderobe der skifteklær kan oppbevares

Priser

 • Betaling av plass skal skje senest den 25. i hver mnd.
 • Det gis tilbud om 1, 2, 3, 4 eller 5 dager pr. uke
 • Det betales for 11 måneder pr. år - juli måned er betalingsfri måned
 • Søskenmoderasjon er på 250,-kr/mnd/barn utover det første barnet
 • Søskenmoderasjon gjelder kun for 5 dagers tilbudet
 • Ved uforutsette hendelser, slik at driften helt eller delvis må innstilles, er ikke Lillestrøm Idretts Sfo  erstatningspliktig for tapt arbeidsfortjeneste o.l. til foresatte

Oppsigelse og mislighold

 • Foresatte kan si opp plassen med 2 måneders skriftlig varsel, med virkning fra den 1. i den påfølgende måneden. Endringer av dager må da skje innen den 15. hver mnd
 • Oppsigelse sendes til: info@lisfo.no
 • Lillestrøm Idretts SFO kan si opp plassen når det foreligger vesentlig mislighold fra brukerens side med 14 dagers varsel (f. eks ved atferd som er til skade for andre og/eller virksomheten, eller ved manglende betaling for 2 måneder eller mer)
 • Ved eventuell nedleggelse av tilbudet, skal foresatte informeres med 2 måneders varsel
 • Juli gjelder ikke som oppsigelses måned pga. betalingsfri måned

Sykdom, fravær og forsikring av barn

 • Ved barns sykdom/fravær fra MÅ det ringes eller sendes en SMS til Avdelingsleder innen kl. 10.00 den dagen fraværet gjelder for. De ansatte må få oppgitt telefonnumre som de foresatte kan nåes på
 • Barna på Lillestrøm Idretts Sfo er kollektivt ulykkesforsikret for den tiden de oppholder seg på Idretts Sfo, samt på utflukter, reiser og lignende som arrangeres av Idretts Sfo